Samenwerkingsverbanden

Netwerking

Netwerk Zorgcircuit Middelenmisbruik

Dit werd opgericht in de schoot van Popov GGZ, het overlegplatform Geestelijke gezondheidszorg in Oost-Vlaanderen. Aan dit netwerk participeren de Oost-Vlaamse voorzieningen die een zorgprogramma aanbieden aan mensen met een problematiek van illegale middelen.

EPZAM

Deze groep verenigt zeven psychiatrische ziekenhuizen die overleggen rond knelpunten en nieuwe functionaliteiten m.b.t. het elektronisch patiëntendossier bekend onder de naam Regas®.

LOD: Lokaal overleg drugs

In de politiezone Rhode Schelde met de gemeenten Oosterzele, Merelbeke, Melle en Destelbergen wordt op regelmatige tijdstippen overleg gepleegd tussen alle actoren die werkzaam zijn rond preventie en begeleiding van mensen met afhankelijkheidsproblemen t.a.v. legale – of illegale drugs.

VEPAD overleg

Dit is een tweemaandelijkse overleg tussen alle verpleegkundige –en paramedische directeurs van de psychiatrische ziekenhuizen van Oost-Vlaanderen.


Projecten

ICM: Intensive case management

Intensive case management is een vorm van outreachende laagdrempelige intensieve en geïndividualiseerde hulp waarbij een hulpverlener voor een bepaalde periode instaat voor de opvolging en coördinatie van het hulpverleningsproces bij een beperkt aantal patiënten. De inclusie in dit project gebeurt tijdens de opname. Tot maximaal een jaar na ontslag wordt de patiënt verder opgevolgd in dit traject.

OM: Ontslagmanagement

Het project ging van start in 1998 en beoogt opvolging van patiënten na ontslag d.m.v. mantelzorgoverleg en huisbezoeken.  De inclusie van patiënten in dit project is beperkt tot maximaal drie maand na ontslag.

Vlaams indicatoren project

De kwaliteitscoördinator neemt deel aan de ontwikkelingsgroepen patiëntveiligheid en patiëntenparticipatie. De bedoeling van dit project is een basisset van proces – en outcome indicatoren samen te stellen voor de brede geestelijke gezondheidszorg.

Contract Kwaliteit en patiëntveiligheid

Sinds 2007 tekent Kliniek De Pelgrim jaarlijks in op het contract kwaliteit en patiëntveiligheid van de FOD Volksgezondheid. Dit contract beoogt het realiseren van kwaliteitsdoelstellingen die vastgelegd worden door de overheid in overleg met de ondertekenaars van het contract. Binnen dit contract werd de werkgroep transmuraal overleg opgericht. De Pelgrim koos binnen dit transmuraal overleg om met P.C. Dr. Guislain het gezamenlijk ICM Intensive case management project verder te verfijnen.

TDI: Treatment Demand Indicator

Dit pilootproject werd in maart 2011 opgestart door de Federale Overheid en kadert binnen een Europese verplichting om enkele algemene persoonsgegevens en middelenspecifieke gegevens te verzamelen. Dit project loopt af eind eind 2014 en wordt daarna omgezet in het regulier budget van financiering waardoor de continuïteit ervan gegarandeerd wordt.


Lidmaatschappen


De pelgrim is lid van:

• VAD: Vereniging voor alcohol en andere drugs http://www.vad.be;
• Zorgnet Vlaanderen http://www.zorgnetvlaanderen.be;
• Xperthis http://www.xperthis.be;
• Sociaal secretariaat SD Worx http://www.sdworx.be/nl-BE/Home;
• Securex: interbedrijfsgeneeskundige dienst http://www.securex.be;
• PSA: Private security association http://www.psavzw.be/;
• Spes et Fides: commissie voor medische ethiek waarbij zeven andere psychiatrische instellingen zijn aangesloten;
• Popov: overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg Oost Vlaanderen http://www.popovggz.be/
• Overlegplatform ziekenhuishygiëne van Vlaams Brabant. 

Samenwerkingsverbanden

Sinds 1 januari 2016 is ontwenningskliniek De Pelgrim gefusioneerd met het Sint-Franciscusziekenhuis te Velzeke - Zottegem.

AZ Sint-Elisabeth Zottegem: de zorgafspraken faciliteren de afsprakenregeling voor patiënten vanuit Kliniek De Pelgrim, dit met het oog op een brede somatische zorg.

Beschut Wonen Vlaamse Ardennen: De Pelgrim beschikt over zes plaatsen in beschut wonen Vlaamse Ardennen die in zijn totaliteit is erkend voor 36 plaatsen.

Hogescholen / universiteiten

In De Pelgrim wordt de mogelijkheid geboden aan studenten met een paramedische opleiding om stage te lopen. Stageafspraken zijn lopende met volgende scholen:
• Het instituut voor Verpleegkunde Sint-Vincentius (Campus Guislain) – Gent;
• SAI: het Sint-Augustinus instituut voor verpleegkunde in Aalst;
• Hogeschool Gent: verpleegkundigen en maatschappelijk werkers;
• Vesaliusinstituut in Gent: verpleegkundigen;
• Het IPSOC Kortrijk: Bachelors in toegepaste psychologie;
• Artevelde Hogeschool te Gent voor maatschappelijk werk;
• UGent: masters in bewegings- / kinesitherapie;