Missie en visie

Missie

PC Sint-Franciscus - De Pelgrim beoogt:
 

Als psychiatrisch centrum behandelen we mensen met een ernstige psychische problematiek.  In dialoog met de patiënt en zijn omgeving dragen we bij tot herstel waarbij men het leven weer in eigen handen neemt.

Onze warme en persoonsgerichte zorg, geleverd door een enthousiast en deskundig team, wenden we aan om met onze patiënten drempels te verlagen, gelijkwaardigheid na te streven en kansen te creëren in het ziekenhuis, ons netwerk en de samenleving.

Vanuit onze inspiratiebronnen, zowel de christelijke als de pluralistische, hebben we in het bijzonder oog voor hen die dreigen door de mazen van het geestelijk gezondheidsnet te vallen.Visie
 

Als derdelijnsactor, in de geestelijke gezondheidszorg die zich focust op vermaatschappelijking, bieden we een gedifferentieerd en onderbouwd zorgaanbod aan, residentieel, semi-ambulant en poliklinisch.

Ons aanbod en onze werking zijn afgestemd op en gekend door de zorgketen, de verwijzende partners en de zorgvragers.

Waar nodig ondersteunen we ook andere actoren zodat een samenhangend aanbod ontstaat in functie van de maatschappelijke reïntegratie van de patiënt

We intensifiëren onze zorg waarbij we de patiënt toeleiden naar de thuisomgeving en/of vervolgzorg. De zorg vat aan met flexibele en transparante inclusiecriteria, wordt geleverd vanuit een doorleefde en daadwerkelijke multidisciplinariteit en is geënt op de zorgnoden en het herstelpotentieel van de patiënt.

We werken volgens vooraf beschreven therapeutische kaders, gespiegeld aan een duidelijk referentiekader dat toelaat de kwaliteit van onze zorg te toetsen. Het behoud van een financieel gezonde organisatie is hiervoor even noodzakelijk.

Onze warmte is voelbaar in een glimlach, hartelijkheid en tijd voor oprechte ontmoeting.

Onze medewerkers worden gestimuleerd professioneel te groeien en hun verantwoordelijkheid op te nemen zodat zij het beste van zichzelf kunnen geven ten voordele van de zorgvragers, elkaar en zichzelf.

 

Wij engageren ons om deze visie en missie te vertalen in kritieke doelstellingen en actieprogramma’s, de uitvoering ervan op te volgen, te evalueren en bij te sturen.

Waarden

Bij de uitvoering van onze opdracht zijn onze belangrijkste waarden:

- Wij respecteren de patiënt zoals hij is, als individu
- Wij accepteren de patiënt zoals hij is, als individu
- Wij zetten ons onvoorwaardelijk in om onze doelstellingen te realiseren
- Wij zetten onze deskundigheid in met aandacht voor ethisch menselijke aspecten
- Wij hebben aandacht voor een veilige leef- en werkomgeving
- Wij staan voor een continue verbetering van onze deskundigheid en zijn bereid hieraan te werken